Smith, Georgia Ella

Smith, James A. "Jimmy"
Smith, Simon Mathew
Rudd, Adeline "Aline"
Smith, Georgia Ella
Rasmussen, Rasmus
Rasmussen, Carrie Cristina
Miller, Carlin

Parents

Father: Smith, Simon Mathew
Mother: Rasmussen, Carrie Cristina

Events

Death
   Date: 4 JAN 1977

Back to the start